O nás

Katedra nabízí studentům odborné studium v oboru elektrických pohonů a jejich součástí. Tyto disciplíny jsou doplněny dalšími kurzy, které rozšiřují základní znalosti elektrotechnického inženýra. Zahrnují zvláště kybernetiku, výrobu, rozvod a užití elektrické energie, mechanické součásti a systémy a využití počítačů v elektrotechnice. Studenti získají základní znalosti v oblasti závislé a nezávislé trakce.

Po absolvování základní povinné části studia mohou studenti zaměřit své studium do okruhů problémů, jimiž jsou elektrické stroje, spínací a jisticí přístroje, elektrické pohony a výkonová elektronika. Získané znalosti jsou rozšiřovány volitelnými kurzy podle profesního zaměření, které si student zvolil ke studiu. Volitelné kurzy doporučuje katedra z výběru, který je nabízen všem studentům fakulty. Výběr kurzů je přizpůsoben každému zaměření. Studium zahrnuje rovněž řídicí systémy a jejich komponenty, elektrické stroje, elektrické přístroje a výkonové polovodičové měniče.

Katedra zajišťuje rovněž program doktorského studia v oboru Elektrické stroje, přístroje a pohony, ve kterém mohou inženýři, absolventi naší fakulty i jiných elektrotechnických fakult rozšířit své znalosti z teorie a z metodiky vědeckovýzkumné práce. Studijní program jim umožňuje podílet se na řešení problémů v teorii, návrhu, testování a provozu silnoproudých zařízení.

Ve vědeckovýzkumné činnosti je katedra zaměřena na řízené elektrické pohony a jejich komponenty včetně jejich řídicích částí. Výzkum je soustředěn zejména do následujících oblastí:

 • moderní metody řízení pohonů
 • polovodičové výkonové měniče
 • hybridní pohony a pohony se střídavými elektromotory
 • vývoj elektrických točivých a netočivých strojů s malými ztrátami
 • mechatronické systémy
 • strategie řízení elektrických pohonů trakčních vozidel
 • pomaluběžné elektrické pohony vozidel
 • provoz průmyslových energetických zařízení z hlediska jejich živostnosti
 • výzkum a realizace kogeneračních jednotek
 • strategie řízení hybridních pohonů automobilů
 • analýzy signálů monitorovaného spektra vlnových délek
 • vysokootáčkových diskových motorů s integrovaným magnetickým ložiskem
 • maticových měničů
 • víceúrovňových měničů
 • metod a systémů měření fyzikálních veličin a zpracování naměřených dat
 • bezvibračních elektrických pohonů pro kosmický výzkum
 • bezkomutátorových stejnosměrných motorů
 • netradičních pomaluběžných elektrických generátorů pro větrné elektrárny

Výzkumná činnost je podporována mj. granty NATO, GAČR (Grantová agentura České republiky) a spoluprací s významnými výrobci, jako jsou ŠKODA Plzeň a.s., ŠKODA Auto a.s., PAL Kbely a.s., Elektropřístroj Modřany s.r.o. a dalšími.

Absolventi oboru Elektrické stroje, přístroje a pohony nacházejí uplatnění například jako řídící, výzkumní nebo provozní pracovníci v oblastech návrhu, testování a zkoušení, řízení a provozu elektrických pohonů a jejich komponent, ale i v řadě dalších oblastí, například v oboru výpočetní techniky. V tom jim pomáhají bohaté znalosti použití této techniky získané studiem oboru.