You are here

Ing. Pavel Skarolek

Name: 
Pavel Skarolek
Room: 
B3 - 256
Phone: 
+420 22435 2136
e-mail: 
skaropav@fel.cvut.cz